Om Foreningen

Retningslinjer vedrørende Covid-19

Grundet Covid-19 er der nogle retningslinjer som alle medlemmer skal følge. Vi beder derfor alle læse dem inden de tilmelder sig vores hold.

Om Foreningen

Sæsonen i Vodskov Gymnastik går fra august/september til marts/april. Der er typisk tilmelding i august og holdstart i september. Som regel er der pause samtidig med skolernes ferier, dvs. efterårs-, jule-, og vinterferien. Sæsonen varer ca. 20-22 gange og afsluttes i marts med gymnastikopvisning.

 

Hvis du har interesse i at starte på et hold efter opstart, kontakt foreningen og vi hjælper dig.

 

Hvis du har insteresse i at blive instruktør på et hold eller har en ny idé til et hold er du velkommen til at kontakte os.

KontaktBestyrelsen

 • Michael Hempel-Jørgensen (Formand/Conventus/Hjemmeside)
 • Lasse Flarup Lengsø (Næstformand)
 • Trine Dam Rasmussen (Kasserer)
 • Pia Smed Sørensen (Sekretær/Instruktørkontakt)
 • Louise Dalsgaard Isaksen

 • Jens Vindal Bachmann Hansen

 • Hanne Grandjean

Vedtægter

2018-03-20


§ 1 Navn og hjemsted

Stk. 1

Foreningens navn er Vodskov Gymnastik


Stk. 2

Foreningen hører hjemme i Aalborg Kommune. Kontaktperson er formanden.


§ 2 Formål

Stk. 1

Formålet med foreningen er:

 1. At tilbyde gymnastik i Vodskov
 2. At skabe bedre kontakt og aktiviteter i lokalområdet


§ 3 Medlemskab

Stk. 1

Som medlemmer optages alle interesserede.


Stk 2

Indmeldelse sker ved tilmelding til et af foreningens hold.

Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent for hele sæsonen. Medlemskabet gælder kun for pågældende sæson


Stk. 3

Udmeldelse kan ske når medlemmet ønsker det. Betalt kontingent kan ikke tilbagebetales, selvom medlemmet udmeldes.


Stk. 4

Medlemmerne betaler et kontingent som er fastsat af bestyrelsen. Kontingent opkræves forud for sæsonen.


Stk. 5

Bestyrelsesmedlemmer og instruktører modtager ét kontingent som kompensation for arbejdet i foreningen.

Instruktørens egne børn deltager gratis på instruktørerens hold, såfremt børnene opfylder holdets aldersbetingelser.


§ 4 Generalforsamlingen

Stk. 1

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed


Stk. 2

Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt inden udgangen af maj måned.

Indkaldelse sker via den lokale dagspresse mindst 2 uger før afholdelsen.


Stk.3

Stemmeberettigede på generalforsamlingen er aktive gymnaster over 18 år eller en af barnets forældre. Det er en forudsætning at kontingent er betalt. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.


Stk. 4

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af stemmetællere
 2. Valg af dirigent
 3. Formandens beretning
 4. Regnskabsaflæggelse
 5. Godkendelse af budget
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af 5-7 bestyrelsesmedlemmer
 8. Valg af 1 revisor samt suppleant
 9. Eventuelt


Stk. 5

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Forslag til vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før den ordinære generalforsamling afholdes.

Forslag samt forslag til vedtægtsændringer skal afgives skriftligt.


Stk. 6

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke bør være medlem af bestyrelsen.


Stk. 7

Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (over halvdelen af de gyldige afgivne stemmer) og ved håndsoprækning.

Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot en af mødedeltagerne.

Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages skriftlig afstemning.

Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.


§ 5 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt og skal afholdes når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig anmodning om det over for formanden.

I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kendskab.


Stk. 2

Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.


§ 6 Foreningens daglige ledelse

Stk. 1

Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen der, foruden formanden består af 4-6 medlemmer. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for to år ad gangen.


Stk. 2

Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.


Stk. 3

Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelse konstituerer bestyrelsen sig selv.

Her vælger bestyrelsen af og blandt sine medlemmer: formand, næstformand samt kasserer.

Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.


Stk. 4

Bestyrelsen fremsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.


Stk. 5

Formanden, og i dennes fravær næstformanden, indkalder og leder bestyrelsens møder.


Stk. 6

Indkaldelsen sker skriftligt med afgivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt eller når mindst 2 medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønsker om det overfor formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest to uger efter anmodningen er kommet til formandens kendskab.


stk. 7

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst tre bestyrelsesmedlemmer er tilstede.


§ 7 Økonomi, regnskab og revision.

Stk. 1

Foreningens regnskabsår følger gymnastiksæsonen.


Stk. 2

Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab.


Stk. 3

Foreningens regnskab føres af foreningens kasserer.

Medlemsregisteret føres af foreningens bestyrelse.


Stk. 4

Regnskabet revideres af de, på generalforsamlingen, valgte revisorer.


§ 8 Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1

Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden.


Stk. 2

Det påhviler ikke bestyrelsens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser der påhviler foreningen.


§ 9 Vedtægtsændringer

Stk. 1

Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.


Stk. 2

Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.


§ 10 Opløsning

Stk. 1

Opløsningen af foreningen kan kun finde sted på to af hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.


Stk. 2

Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver øvrige foreninger eller institutioner i byen, som bestyrelsen udvælger.


Kontakt


vodskovgymnastik@gmail.com

Copyright @ All rights reserved